Policy   Activities   Articles   About   Support   Contact
 

Activities

working in the digital world

Book launch
Anti-Terror
Data retention
Passenger Data
COM(2000)385
-Svar fra ministeren
-Brev til ministeren
-Direktiv
-Statewatch
IT-rights
Coe - Cyber Crime
L194
ISP censorship
Filtering
  19. juni 2001

Kære Per Helge Sørensen

Tak for din henvendelse om Kommissionens forslag til direktiv om behandling af personoplysninger og beskyttelse af privatlivets fred i den elektroniske
kommunikationssektor. Det er korrekt, at der for tiden pågår forhandlinger om netop dette direktivforslag.

Lad mig indledningsvis bemærke, at det ligger mig meget på sinde, at der opretholdes en retstilstand, hvor udbydere af elektroniske kommunikationstjenester ikke forpligtes til at gemme oplysninger, de ikke har brug for. Det er retstilstanden i dag, og det bør også være retstilstanden fremover.

Det foreslåede direktiv indgår i den samlede 99-review pakke og skal erstatter det gældende direktiv (97/66/EF) om behandling af personoplysninger og beskyttelse af privatlivets fred inden for telesektoren. Forslaget viderefører stort set de gældende regler, idet kommunikationstjenester. Reglerne retter sig således ikke alene imod telesektoren.

Du spørger til, hvad der har været det danske mandat ved forhandling af direktivforslaget. Hertil skal jeg oplyse, at den grundlæggende holdning gennem hele forhandlingsforløbet har været - og er - som følger:

"Danmark finder reguleringen i det eksisterende direktiv hensigtsmæssig. Danmark kan umiddelbart støtte, at der søges skabt et ensartet regelsæt for elektronisk kommunikation med et højt beskyttelsesniveau.

Fra dansk side er vi enig i forslagets sigte om at opretholde en høj grad af beskyttelse af privatlivets fred ved behandlinger personoplysninger inden for den elektroniske kommunikationssektor."

Det betyder, at også forslagets art. 6, der er en videreførelse af den eksisterende bestemmelse i art. 6 i direktiv 97/66/EF, forhandles inden for disse rammer. Bestemmelsen foreskriver helt grundlæggende, at trafikdata som udgangspunkt skal slettes eller anonymiseres efter afslutningen af den kommunikation, de pågældende trafikdata er en del af. Dog må trafikdata godt gemmes med henblik på debitering af den enkelte abonnent og med henblik på afregning af samtrafikaftaler.

Da forhandlingerne endnu ikke er afsluttede, kan jeg desværre ikke oplyse dig om, hvorledes bestemmelsen i art. 6 konkret vil blive formuleret.


Med venlig hilsen

Birte Weiss