Policy   Activities   Articles   About   Support   Contact
 

Activities

working in the digital world

Book launch
Anti-Terror
Data retention
Passenger Data
COM(2000)385
IT-rights
Coe - Cyber Crime
-Svar fra ministeren
-Brev til ministeren
-Baggrund v.24
-Udtalelse v.22
-Brev fra GILC
-Udkast 25
L194
ISP censorship
Filtering
  København den 18. december 2000


Kære Frank Jensen

Vi skriver til dig på vegne af den danske organisation Digital Rights angående den konvention om IT-kriminalitet (Cyber-Crime), som er under udarbejdelse af en arbejdsgruppe under Europarådet.

På baggrund af de udkast, som er hidtil er blevet offentliggjort frygter vi, at konventionen vil gå for langt i sit forsøg på at styrke efterforskningen af IT-kriminalitet og dermed vil sætte grundlæggende retssikkerhedsprincipper på spil.

Vi finder det særligt bekymrende, at konventionen:
- skaber mulighed for en indgribende overvågning af brugernes færden på nettet uden tilstrækkelig retsikkerhedsmæssig beskyttelse ved at udvide politiets mulighed for realtidsadgang til trafikdata til at omfatte alle typer forbrydelser, hvortil der anvendes computere - uanset forbrydelsens alvor eller karakter.
- risikerer at fremme en udvikling mod systematisk overvågning og automatiseret filtrering af Internetbrugernes kommunikation ved at skabe usikkerhed om Internetudbyderes ansvar for transmission af ulovligt indhold
- skaber risiko for vilkårlig ransagning uden retssikkerhedsmæssige garantier ved at åbne mulighed for, at politiet på baggrund af en retskendelse til at ransage en computer kan udvide ransagningen til at omfatte alle computere, som den pågældende computer står i forbindelse med
- bryder med fundamentale retsprincipper om selvinkriminering ved at pålægge enhver ("any person") at medvirke til at fremskaffe data fra computersystemer i forbindelse med efterforskning - f.eks. at udlevere nøgler til krypterede data.

Som du måske ved blev arbejdsgruppens 22. udkast efter offentliggørelsen den 2. oktober 2000 bl.a. på baggrund af ovenstående punkter stærkt kritiseret. Digital Rights støttede denne kritik gennem underskrivelse af et fælles brev til Europarådet fra organisationen Global Internet Liberty Campaign (GILC), der repræsenterer en lang række organisationer, som arbejder for menneskerettigheder på Internet. Samtidig offentliggjorde Digital Rights på sin hjemmeside en gennemgang af de væsentligste problemer i konventionen og tog kontakt til Justitsministeriet for at henlede opmærksomheden disse.

Arbejdsgruppen har nu offentliggjort et 24. udkast til konventionen. Udkastet tager på visse punkter hensyn til den kritik, der blev rejst af 22. udkast. Kritikken søges dog primært imødegået ved at åbne op for nationale undtagelser for konventionens bestemmelser, mens de problematiske bestemmelserne er bibeholdt. Samtidig er der på væsentlig punktet intet blevet gjort for at rette op på de bekymrende forhold.

Digital Rights er opmærksom på, at en række af ovenstående problemer kan imødegås i forbindelse med den danske implementering, og at åbningen for nationale forbehold giver mulighed for, at Danmark undlader at implementere bestemmelser, der er i modstrid med gældende dansk ret.

Digital Rights ser dog ikke dette som en løsning på de grundlæggende problemer, der ligger i konventionen.

For det første er det tvivlsomt, om danske forbehold over for bestemmelser i konventionen eller en særlig dansk fortolkning vil være en tilstrækkelig beskyttelse for danske statsborgere i en konvention, der retter sig mod en teknologi, der ikke kender nationale grænser. Eksempelvis vil danske forbehold for udvidelse af politiets realtidsadgang til trafik data ikke beskytte danske borgere, der surfer på Internationale web-sites eller kommunikerer via Internetforbindelser, der passerer et andet land.

For det andet vil konventionen få en så afgørende betydning for den fremtidige anvendelse af Internettet samt for udviklingen af de teknologier Internettet bygger på, at det bør være en dansk prioritet at arbejde for en konventionen, der gennem sine grundlæggende bestemmelser sikrer borgernes retssikkerhed på globalt plan - frem for blot at søge at sikre danske borgere gennem nationale undtagelser.

Digital Rights vil derfor opfordre til, at Danmark i forbindelse med den politiske behandling af konventionen i foråret 2001 arbejder for en gennemgribende ændring af konventionen med henblik på at sikre hensynet til retssikkerheden og borgernes grundlæggende rettigheder.

Vi håber, at du er enig heri og vil medvirke til at sikre, at dette sker.


Med venlig hilsen


Tanja Krabbe, Tomas Kønigsfeldt, Rikke Frank Jørgensen, Per Helge Sørensen
Digital Rights