Policy   Activities   Articles   About   Support   Contact
 

Activities

working in the digital world

Book launch
Anti-Terror
Data retention
-Brev til EU-ordførere
-Petition
-Pressrelease
-Implementation
-Letter to Parliament
-Danish anti-terror
-Letter
-Press release
Passenger Data
COM(2000)385
IT-rights
Coe - Cyber Crime
L194
ISP censorship
Filtering
  Pressemeddelelse 5.12.04


Danmark skal ikke være foregangsland på overvågning

Digital Rights tager afstand fra Justitsministerens ønske om, at Danmark skal væ-re foregangsland på overvågning i EU. Ministerens udtalelser til Ritzau den 3.12.04 viser, at ministeren er parat til at ofre noget af det vigtigste i demokrati-et, nemlig respekten for den enkeltes privatliv, til gengæld for en signalværdi om at bekæmpe kriminalitet og terror.

Ministerens holdning står i skarp kontrast til de kritiske høringssvar til det danske forslag om tvungen dataopbevaring (logningsbekendtgørelsen) fra en lang række tele- og Internet udbydere, boligforeninger, advokatforeninger og menneskeret-tighedsorganisationer. Også på EU plan har mere end 90 organisationer samt EU´s ekspertgruppe for databeskyttelse (Artikel 29 gruppen) protesteret mod ud-spillet om, at teleudbyderne nu skal tvinges til at gemme en lang række oplys-ninger om deres kunders kommunikation alene med henblik på eventuel efter-forskning.

Debatten viser en bekymrende lille bevidsthed om de frihedsrettigheder, vores samfund bygger på. Derudover er den præget af en række misvisende eller direk-te forkerte oplysninger, fx:

”Danske erfaringer viser, at tvungen data opbevaring er et godt middel til mere effektiv efterforskning”:
Den danske lov er ikke implementeret endnu ! Forberedelsesarbejdet til loven vi-ste derimod, at det er utrolig vanskeligt at implementere tvungen dataopbevaring i praksis, bl.a. fordi det er meget svært at finde en balance, der sikrer at indgre-bet bliver effektivt uden at det bliver for indgribende. Skal man f.eks. kræve at den IT-ansvarlige i en andelsboligforening med fælles internetforbindelse overvå-ger sine naboer? At trådløse netcafeer overvåger kunderne? Eller at bibliotekarer-ne overvåger biblioteksbrugere? At stille sådanne krav virker meget indgribende. På den anden side vil det skabe smuthuller for de kriminelle hvis andelsboliger, cafeer, biblioteker undtages fra registreringskravet. Blandt andet disse vanskelige spørgsmål betyder, at vi to et halvt år efter anti-terrorlovens vedtagelse kun står med et første udkast til en bekendtgørelse, som blev stærkt kritiseret ved hø-ringsrunden i foråret.

"Teleselskaberne opbevarer allerede data i 5 år"
Teleselskaberne har hidtil alene skulle opbevare data, der var nødvendige for de-res fakturering. Faktisk har de ikke måtte opbevare mere end det. Den nye om-fattende registrering kan i en hidtil uset omfang være med til at danne en profil af den enkelte borgers gøren og laden. Hvis man havde kunne gøre det før, havde der ikke været grund til at pålægge teleselskaberne en forpligtelse, som de nu protesterer kraftigt imod. Protester der går på, at fordi registreringen er så omfat-tende vil den kræve investering i nyt udstyr, være meget ressourcekrævende, og grundlæggende tvinge dem ud i en politimæssig opgave, som de ikke ønsker. Før måtte man for eksempel kan registrere, hvor meget net-tid folk brugte på at skri-ve emails. Nu skal det for hver eneste e-mail registreres, hvem den sendes til og hvornår.

”Det kræver jo fortsat retskendelse at få adgang til oplysningerne"
Det er korrekt, men det er ikke ensbetydende med, at man kan være tryg ved den omfattende registrering, der sker. Så kunne man ud fra samme argumentati-on forsvare at optage alle telefonsamtaler og overvåge alle private hjem og fort-sat være tryg, fordi oplysningerne alene ville blive brugt til noget, hvis der forelå en dommerkendelse.

En af kendetegnene ved et demokratisk samfund, modsat en politistat, er jo net-op at der gælder grundlæggende frihedsrettigheder. Den enkelte må gøre og tænke som han vil og kommunikere med andre, uden at staten skal blande sig. Først når politiet har en begrundet mistanke om, at der planlægges kriminalitet, kan denne ret krænkes. Det er vigtigt, at der er denne respekt for den enkelte, hvis man skal bevare et samfund, hvor vi respekterer hinanden og borgerne re-spekterer statsmagten. Erfaringen viser, at statens overdrevne kontrol over bor-gerne skaber et ufrit og utrygt samfund.

"Justitsministeren har stor tiltro til politiet"
Tiltro er fint og i de fleste tilfælde berettiget. Men alle ved jo, at jo større data-mængder om den enkelte borger, man opbevarer, jo større er risikoen for mis-brug eller menneskelige fejl. Det handler ikke om tillid eller mistro til politiet, men om at man i en retsstat indsætter begrænsninger på magtudøveren.


For yderligere information kontakt:
Digital Rights: www.digitalrights.dk
Tanja Krabbe telefon: 28839065

For den europæiske kritik mod EU forslaget om pligtmæssig data opbevaring
European Digital Rights: www.edri.org
Andreas Dietl: 0032 498 34 56 86